Vi utmärker oss genom att ha utvecklat en ledande expertis i förhållande till en kundkrets som består av främst medelstora företag men också av större internationella grupper. Kundkretsen består av franska och utländska klienter som har en aktivitet i Frankrike inom följande branscher: Industri (papper, kartong, emballage, medicinsk utrustning och läkemedel, mekanik, elektronik, mätinstrument, energi, livsmedel, informations teknologi, etc…), Finans, Fastighet, Handel, Distribution, Försäkring och Återförsäkring, Kosmetika, Mode, Konsthandel.

Inriktade mot affärsvärlden, MMV-Avocats biträder sina klienter genom företagets hela livscykel i en djupgående och personlig relation tack vare en mångsidig och tvärgående kompetens.

MMV-Avocats kan erbjuda en komplett serie av tjänster och ingriper i synnerhet inom följande områden: :

FÖRETAGSRÄTT
ARBETSRÄTT
HANDELSRÄTT
TVISTER OCH PROCESSRÄTT
EN INTERNATIONELL ÖPPNING


FÖRETAGSRÄTT

Nybildning och juridisk uppföljning av företag:
MMV-Avocats biträder sina franska och utländska klienter genom hela förberedelsefasen till grundandet och nybildningen av deras företag genom att råda dem i valet av den mest adapterade företagsformen med tanke på företagets vidareutveckling.

MMV-Avocats upprättar stadgar och andra akter som är nödvändiga för nybildningen och följer företaget fram till dess slutliga bolagsregistrering.

MMV-Avocats guidar sedan sina klienter genom hela företagets livscykel och hjälper företaget med, till exempel:

• Kapitalökning och nedsättning,
• byte av bolagsnamn,
• tillsättning av företagsledare,
• fullmakter,
• förflyttning av bolagssäte,
• etablering av driftställen och avdelningskontor,
• avveckling, likvidation,
• bokslut, bolagsstämmor, etc…

MMV-Avocats erbjuder en komplett juridisk sekreterarservice för bolagsstämmor och styrelsemöten och genomför för klientens räkning alla juridiska formaliteter som dessa kräver.

MMV-Avocats erbjuder företagsledarna skatteplanerade juridiska lösningar som är anpassade till varje projekts särprägel.

Omorganisation/Omstrukturering av koncerner:
MMV-Avocats biträder även sina klienter när det gäller att förbereda och sätta till verk omorganisationer och omstruktureringar av företaget eller koncernen som företaget är en del av när det gäller bland annat:

• samgåenden
• företagsdelningar, och
• alla sorters överföringar av tillgångar

Förvärv, försäljning och joint ventures:
MMV-Avocats biträder efter klientens behov franska och utländska företag i alla faser av ett företagsförvärv, företagsförsäljning och joint ventures. Advokatbyrån agerar rådgivare i synnerhet när det gäller:

• Juridiska analyser eller förhandling och upprättande av förberedande avtal som (avsiktsförklaringar, köp- och säljlöften, överenskommelseprotokoll, upprättning av företagshandlingar såsom sammanslagnings-, apport- och företagsdelningsavtal…) upprättande och förhandling av avtal gällande partnerskap ( joint ventures, aktieägarpakter), och uppföljning av klienter efter omstruktureringen,

• förhandling och upprättande av alla sorters avtal gällande försäljning av aktier, bolagsandelar, värdepapper, tillgångar och affärsrörelser (köpeavtal, deklarationer och garantier…), biträde i analysen av köpobjektet, risk- och insatsanalys över operationerna, förhandling och uppföljning av uppgörelsen fram till dess slutförande, uppföljning av klienten i frågor gällande integrationsprocessen i efterköpsfasen.

gå upp

ARBETSRÄTT

MMV-Avocats erbjuder sina klienter en personlig rådgivning inom arbetsrättens alla områden och kan även biträda klienter i arbetsrättstvister.

MMV-Avocats har utvecklat särskilda metoder till de problem som sina klienter stöter på inom dessa områden.

MMV-Avocats kan också stödja sig på sina utländska korrespondenters kompetens i synnerhet gällande frågor angående socialförsäkringar och internationella arbetsrättsfrågor.

MMV-Avocats biträder sina klienter gällande:

• Förhandling, upprättning, utförande, förändring av arbetsavtal samt kontraktsbrott,
• Individuella och kollektiva uppsägningar,
• Förlikningar,
• Arbetsordningar
• Personal representation,
• Internationella bortkommenderingar
• Problematik i förhållande till löner och förmåner,
• Tvistlösning vid arbetsdomstolen

MMV-Avocats biträder även sina klienter i hanteringen av följderna av ett företagssammanslagning (personalöverföring, harmonisering av kollektivavtal etc.)

MMV-Avocats kan hjälpa företagsledarna med problem i förhållande till deras personliga juridiska ställning och det personliga ansvar de har som företagschef. Advokatbyrån har också en stor erfarenhet när det gäller situationer med företagsledare som dels har ett styrelseuppdrag och dels ett arbetsavtal.

MMV-Avocats kan även hjälpa företagsledarna att upprätta en försäkring som täcker arbetslöshetsrisken innan de förlorar deras uppdrag.

Slutligen kan MMV-Avocats agera rådgivare och erbjuda en effektiv uppföljning av alla problem som uppstår dagligen inom området i ett företag.

Genom sin tvärgående kompetens kan MMV-Avocats förutse och förena de problem som uppstår inom arbetsrätten men som även innehåller till exempel företagsrättsliga och skatterättsliga aspekter.

gå upp

HANDELSRÄTT

MMV-Avocats har en gedigen erfarenhet av problematiken inom Ekonomisk rätt, och i synnerhet när det gäller avtal, distribution och dess organisation och konkurrens. MMV-Avocats erbjuder sina klienter hjälp med att sköta och förbättra organisation av avtalen, att organisera och godkänna distributionstekniker och att företaget respekterar fransk och internationell konkurrensrätt.

Advokatbyrån kan också biträda sina klienter när det gäller förhandling, upprättning, uppskattning, förvaltning och uppsägning av deras avtal.

MMV-Avocats har en bred erfarenhet av avtal av alla slag, så väl på det nationella som på det internationella planet och griper ofta in för att upprätta säljavtal, koncessionsavtal och distributionsavtal, överlåtelse av märkesrätt (licens), Allmänna försäljnings- och köpevillkor, kommersiella hyresavtal.

gå upp

TVISTER OCH PROCESSRÄTT

MMV-Avocats biträder sina klienter i tvister på grund av deras aktivitet, deras skyldigheter eller deras relationer med tredjemän.

MMV-Avocats kan försvara sina klienters intressen i alla slags rättsprocesser och skiljemål.

MMV-Avocats agerar också rådgivare till sina klienter när det gäller uppgörelser i godo och säkerställer förlikningar mellan parterna.

gå upp

EN INTERNATIONELL ÖPPNING

MMV-Avocats har ett nära samarbete med medlemmarna i nätverket EuréseaU som omfattar 25 advokatbyråer fördelade över 25 länder.

Vårt nätverk med korrespondenter i affärsjuridiska- och skattefrågor täcker:
Tyskland, Argentina, Österrike, Brasilien, Cypern, Colombia, Kroatien, USA, Finland, Storbritannien, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Norge, Panama, Polen, Portugal, Ryssland, Slovenien, Sverige, Turkiet, Ukraina

gå upp


 

 
 
MMV - AVOCATS - 219, rue Saint-Honoré 75001 Paris - France - Tél. (33) 01.42.60.75.76 - Fax (33) 01.42.60.88.42 - email: